آشتی با خـدا ... آشتی با خـود

اَلا بِذِکرِ الله تَطمَئِنَّ القُلوب