بسم الله الرمن الرحیم

حمد ازلی را خدا سزاست.تحیّت بی کران پیامبران الهی به ویژه حضرت ختمی مرتبت(ص)را رواست.درود ابدی دوده طاها و اّسره یاسین را بجاست. به این ذوات قدسی تولّی داریم و از معاندان لَدودآنان تبرّی می نماییم.

(برگرفته از مقدمه کتاب مفاتیح الحیاه،آیت اله جوادی آملی،ص 35)