اسامی دوستانی که در تحریریه سایت «آشتی با خدا» با همکاری می نمایند عبارتند از:

1.رضا رضاپور

2.سعید جمشیدی

3.وحیدی اصغری